czwartek, 5 listopada 2009

NAUKI O NATURZE UMYSŁUGuru Rinpocze - Padmasabhawa na wpół legendarna postać - wspaniały nauczyciel wskazujący bezpośrednio na istotę Natury Umysłu oraz na Esencję lub jak to nazywamy w Pracy z Procesem na Umysł Procesowy (Process Mind. Nauki Dzogchen od samego początku jego pracy są największą inspiracją dla Kena Wilbera.
Jeżeli chodzi o mnie, to również są one dla mnie od prawie 20 lat nieustającą, ogromną inspiracją jakże spójną z praktyką i teorią Pracy z Procesem oraz Psychologii Integralnej...Guru Rinpocze


Padmasambhawa ("Zrodzony z Lotosu"), nazywany przez Tybetańczyków Guru Rinpocze czyli "Drogocennym Mistrzem" był afgańskim joginem z Oddijany, który w VIII wieku jako pierwszy przyniósł nauki wadżrajany do Tybetu. Od niego wywodzi się stara linia przekazu buddyzmu tybetańskiego zwana Ningma-pa. Padmasambhawa założył na południowy wschód od Lhasy najstarszy w Tybecie klasztor Samje, który stał się centralnym ośrodkiem szerzenia Diamentowej Drogi. Guru Rinpocze był wielkim mistrzem duchowym i nauczycielem, jest uważany za emanację Buddy Amithaby. Pozostawił po sobie wiele term (ukrytych tekstów Dharmy), które następnie były odnajdywane przez jego uczniów.

Samopowstałe Czyste Światło
/buddyzm - Cyber Sangha - medytacja/

Samopowstałe Czyste Światło, nigdy nienarodzone,
Jest dzieckiem Rigpy, która nie ma żadnych rodziców - zdumiewające!
Ta samopowstała mądrość nie została przez nikogo stworzona - zdumiewające!
Nigdy nie doświadczyła narodzin i nie ma w sobie nic, co mogłoby spowodować jej śmierć - zdumiewające!
Choć w sposób oczywisty widoczna, nie ma nikogo, kto by ją widział - zdumiewające!
Choć wędrowała przez samsarę, nie doznała żadnego uszczerbku - zdumiewające!
Choć widziała stan buddy, w niczym jej to nie wzbogaciło - zdumiewające!
Choć ma ją w sobie każdy, pozostaje nierozpoznana - zdumiewające!
Mimo to próbujecie szukać czegoś innego gdzie indziej - zdumiewające!
Mimo, że jest - z natury, najgłębiej - wasza, szukacie jej gdzie indziej - zdumiewające!Tłum. A.Kozieł.


poniżej dłuższy tekst esencjonalnych nauk:


Padmasambhawa

PIEŚŃ DLA 25 UCZNIÓW


Król i 25 uczniów poprosili cennego mistrza z Uddijany:
Powierz nam proszę,
głębokie wyjaśnienia, które dotykając istotnego punktu, zawierałyby wszystko, a
jednak byłyby łatwe w praktyce.

W odpowiedzi Padmasambhawa zaśpiewał:

Zdumiewające!

Królu, książęta i wszyscy pozostali uczniowie, prawdziwe znaczenie nie jest domeną
każdego. Kiedy usłyszy je niegodny słuchacz, stanie się ono przyczyną oszczerstwa,
niezrozumienia i złamanych samaja. Podałem wam ważne proroctwa na przyszłość,
ale niegodziwi tybetańscy wodzowie nie ufają niczemu, co słyszą, Rozpowiadając
oszczerstwa, folgują pustosłowiu. Tym niemniej, pokrótce wyjaśnię to o co, dzięki
swemu oddaniu, poprosiliście mnie. Teraz nadszedł czas na jego głoszenie, Aby
każdy z was mógł je praktykować we właściwy sposób. Ponieważ te nauki zostaną
uktyte jako skarby Dharmy dla pożytku żyjących w przyszłości ludzi, złóżcie
przysięgę, że dochowacie tajemnicy!

Nakazując im dochowanie tajemnicy, najpierw przemówił do króla:
Wasza Wysokość, wysłuchaj mnie teraz: Usiądź ze skrzyżowanymi nogami,
wyprostowanym ciałem i medytuj! Utrzymuj uwagę, wolny od myśli i nie
ograniczony przez twory umysłu. Kiedy twoja uwaga przekracza wszelkie obiekty,
Nie skupiając się na niczym konkretnym, Pozostań spokojny, swobodny i
przebudzony! Kiedy przebywasz w tym stanie, w sposób naturalny pojawią się
oznaki postępu, Jako przejrzystość świadomości, która nie powstaje, ani nie zanika I
jako świadomość całkowicie wolna od błędnych pojęć. Ten przebudzony stan możesz
odnaleźć w sobie, Nie szukaj go gdzieś na zewnątrz - jakże jest wspaniały!

Wysłuchaj mnie teraz, wierna Tsogyal z Kharczien! Ponieważ twój umysł nie ukazuje
żadnej rzeczywistej tożsamości, W naturalnym, niewymyślonym, spontaniczie
obecnym stanie, Pozostań nierozproszona w sferze niemedytacji! Jeżeli pozostaniesz
w nim, wyzwolenie pojawi się w sposób sponatniczny. Samo w sobie jest to
przebudzonym stanem!

Wysłuchaj mnie teraz, Palgyi Senge, mój znakomity, szlachetny synu! Wszystkie
zjawiska samsary i nirwany są twoim własnym umysłem I nie pojawiają się nigdzie
poza nim - Nie posiadający własnej natury, poza myślą, słowem i opisem, Nie
akceptuj tego, co przyjemne, ani nie odrzucaj tego, co okropne, Nie przyjmuj, ani nie odrzucaj niczego, nie czyń żadnych preferencji, Lecz pozostań żywo przebudzony w
stanie niewymyślonej naturalności! Oznaką pozostawania w tym stanie jest to, że
twoje ciało, mowa i umysł Poczują się wolne i spokojne, poza ograniczeniami
przyjemności i bólu. Jest to chwila zrozumienia przebudzonego stanu!

Wysłuchaj mnie teraz, Wajroczano, wartościowa istoto! Wszystko to, co pojawia się i
istnieje, samsara i nirwana, powstaje z umysłu - Umysłu, wolnego od centrum i
krawędzi, którego nie sposób schwytać. W naturalnym stanie rozległej równości,
wewnętrznej i niewymyślonej, Pozostań bez rozproszenia w wielkiej
bezwysiłkowości! Każda myśl, która przyjdzie ci do głowy, pojawi się jako
przestrzeń pełni uwagi - Przebudzony to nie ktoś inny, jak właśnie ten. Kiedy
postrzegająca siebie pełnia uwagi zostanie w pełni zaktualizowana, Nosi nazwę
'buddy'!

Wysłuchaj mnie teraz, Judra Nyingpo z Gyalmo! Twój umysł nigdy nie powstał, nie
może ujrzeć żadnej rzeczy. Wolny od myśli, nie tworząc pojęć, nie podążaj za swoim
myśleniem! Nie potwierdzaj, ani nie odrzucaj niczego, lecz pozostań wyzwolony w
sobie! W tym stanie przepływ myśli zostaje odcięty, I rozwija się mądrość, kreśląc
linię pomiędzy samsarą a nirwaną!

Wysłuchaj mnie teraz, Namkhai Nyingpo, żebraku z Nub! Twój umysł jest
naturalnością wolną od ego i jaźni, Pozostań więc wolny od sztuczności, w stanie,
który powstaje i zanika w sobie! W owej chwili z wewnątrz wyłania się błogość,
Oznaki postępu pojawiają się w sposób spontaniczny; samo to jest już
przebudzeniem!

Wysłuchaj mnie teraz, Dżniana Kumaro, posłuchaj tej instrukcji bez rozproszenia!
Twój umysł nie został na początku stworzony za pomocą przyczyny, I [również] w
końcu nie zostanie zniszczony przez warunki, Pozostań więc bez wysiłku w tym nie
dającym się opisać, niewymyślonym stanie! W owej chwili rezultat odkrywa się w
sobie bez poszukiwania. Poza tym nie można znaleźć żadnego innego
Przebudzonego!

Wysłuchaj mnie teraz, Gyalwa Cziejangu z Nganlam! Przebudzony umysł oświecenia
nie powstał wskutek medytacji, A zatem, wolny od myślenia, nie wysyłając, ani nie
rozpuszczając myśli, Pozostań z szeroko otwartymi zmysłami, pozwalając, aby
myślenie osiadło w sobie! W tym stanie twoje myślenie rozpuszcza się w sposób
spontaniczny, A mądrość pojawia się sama z siebie, nie poszukiwana. Samo w sobie
jest to odkryciem przebudzonego stanu!

Wysłuchaj mnie teraz, Dordże Duddziomie z Nanam! To, co nosi nazwę
"przebudzonego umysłu oświecenia", Jest wewnętrznym, pierwotnie istniejącym w
sobie, bez centrum czy krawędzi. Nie poprawiaj go, ale w stanie, który w sposób
naturalny jest spokojny i postrzega sam siebie, Nie zmieniaj [niczego], lecz pozostań,wyzwolony, w naturalności! Dzięki temu twój umysł, wolny od zamieszania, Sam z siebie stanie się Przebudzony!

Wysłuchaj mnie teraz, Jang Jeszie z Ba, i ćwicz się w tej instrukcji! Twój umysł jest niezachiwany, kiedy nie skupia się na podmiocie i przedmiocie. Nierozproszony
wysiłkiem, nadzieją i strachem, chroni i rozpuszcza myśli; Nie poprawiaj ich, ale
pozostań w swoim naturalnym stanie. Nie odchodź od tego, co samo jest
Przebudzonym!

Wysłuchaj mnie teraz, Palgyi Jeszie z Sogpo! Przebudzony stan umysłu jest nie
stworzony, Istnieje sam z siebie i nie można go znaleźć przez poszukiwanie. Bez
wysiłku utrzymywania podmiotu i przedmiotu, Pozostań w niewymyślonym stanie
naturalnego postrzegania! Przebywając w nim, odetniesz strumień pobudzenia, który
zaniknie; Rozpoznaj tę chwilę jako Przebudzonego!

Wysłuchaj mnie teraz, Nanam Jeszie, młody żebraku z Śang! Pozostaw swoją uwagę
wolną od dualistycznego działania, Nie potwierdzaj, ani nie zaprzeczaj [niczemu],
Ale pozostań w niewymyślonej bezwysiłkowości, Bez akceptowania czy odrzucania
[czegokolwiek]. Przebudzony stan to nierozproszone przebywanie w tym!

Wysłuchaj mnie teraz, Palgyi Wangcziuk z Kharczien! Pozostaw umysł w niemedytacji,
nie stwarzaj antidotum, Lecz pozostań w samoistnym, naturalnym
postrzeganiu! Pozostając w tym stanie, bez odrzucania samsary, Naturalnie
rozpuszczające się błędy samsary są mądrością Przebudzonego!

Wysłuchaj mnie teraz, Denma Tsemang, wybitna istoto! Twój umysł nie posiada
podmiotu i przedmiotu, nie został też stworzony, Będąc więc wolny od wysiłku i
sztuczności, nie stwarzaj niczego w medytacji, Ale pozostań nierozproszony w
samoistnej, naturalnej percepcji! Pozostając w tym stanie, uwalnia się naturalne
postrzeganie. Jeśli to porzucisz, nigdy nie odnajdziesz Przebudzonego!

Wysłuchaj mnie teraz, tłumaczu Kawa Paltseg z Chinbu! Gdy porzucasz podmiot i
przedmiot, umysł nie jest rzeczą, którą można ukazać. W podobny sposób nie został
stworzony, ani poprawiany! Pozostań w stanie równości, nie skupiając się na niczym
konkretnym. Pozostań nierozproszony, będąc w tym, co samo w sobie jest
przebudzeniem!

Wysłuchaj mnie teraz, Palgji Senge z Śubu! O przebudzonym stan umysłu nie da się
powiedzieć, że zwiększa się lub zmniejsza. Niewytworzony i naturalnie wolny od
podmiotu, który akceptuje lub odrzuca przedmiot, Nie skupiaj się na niczym, nie
pozwól, aby [twój umysł] cokolwiek przesłaniało. Samo pozostawanie w tym stanie
już jest Przebudzonym!

Wysłuchaj mnie teraz, Gyalwe Lodro, żebraku z Drey! O twoim umyśle nie sposób
pomyśleć, nie można go też oglądać. Umysł znajduje się poza istnieniem i
nieistnieniem, trwałością i zniszczeniem, Pozostań więc wolny od medytacji na
medytującego i obiekt! Kiedy pozostajesz nierozproszony w tym stanie, Nosi to
nazwę dharmakaji Przebudzonego!

Wysłuchaj teraz tej instrukcji, Lokyi Cziungpa! Zostaw swoją uwagę wolną od
poznającego i poznawanego, Nie skupiaj się [na niczym], lecz zrelaksuj się,
swobodny, bez pragnień, I pozostań w stanie percepcji pozbawionym własnej natury.
Samo niezachiwane pozostawanie w tym, [już] jest przebudzonym stanem!

Wysłuchaj mnie teraz, Drenpa Namkha! Twój umysł, który postrzega, choć nie ma
żadnej substancji, Percypuje bez myśli, jest świadomy, a jednak nie da się opisać.
Wolny od ruchu konceptualnego myślenia, Pozostań w tym stanie, przebudzony i
otwarty. Przebywanie w tej naturze samo [już] jest przebudzonym stanem!

Wysłuchaj mnie teraz, Palgyi Wangcziuk z Odren! Przebudzony umysł to
postrzegająca pustka, pusta, a jednak świetlista. Pozostań w jej samoistnym stanie,
nie zmieniając jej. Samo niewzruszone pozostawanie [już] jest Przebudzonym!

Wysłuchaj tego, Rinczien Cziok! Nie trzymaj się tożsamości swojej uwagi, na która
nic się nie składa, W medytacji niczego nie należy stwarzać, ani lekceważyć. Nie
poprawiaj, ani nie zmieniaj jej samoistnej świeżości, Lecz pozostań w pierwotnym
stanie, który jest spontanicznie obecny! W tym stanie nie pozwól, aby twój umysł się
chwiał, Ponieważ poza nim nigdy nie uda ci się znaleźć rezultatu!

Wysłuchaj mnie teraz, Sandzie Jeszie, żebraku z Nub! Przebudzony umysł, który
postrzega, jest pusty, A będąc pusty, postrzega w podobny, [pusty] sposób. [To]
niezrównana jedność postrzegającego i świadomej pustki - Pozostań w naturalności,
nierozproszony. Samo nieporuszone pozostawanie w tym [stanie, już] jest
Przebudzonym!

Wysłuchaj mnie teraz, Palgyi Dordże Wangcziuk z Lhalung! Natura twojego umysłu
nie jest czymś konkretnym i nie ma żadnych cech, Nie stwarzaj, ani nie poprawiaj
niczego, ale pozostań [W stanie, w którym] nie zmieniasz [nic], ani nie zapominasz
[o niczym]. Samo przebywanie w nim jest [już] Przebudzonym!

Wysłuchaj mnie teraz, Kyncziok Dziungne z Langdro! Twój umysł jest niekonkretny
i pierwotnie czysty, W sposób naturalny pusty i niewymyślony, Pozostań więc w tym
stanie wolnym od medytującego i obiektu medytacji. Dzięki temu osiągniesz rezultat
stanu buddy!

Wysłuchaj mnie teraz, Gyalwa Dzinagcziub z Lasum! Twój umysł nie powstaje, ani
nie zanika, nie ma też żadnych konkretnych cech. [Ponieważ] jest z natury pusty, jego percepcja nie napotyka na przeszkody. Samo nieporuszone pozostawanie w nim jest
[już] Przebudzeniem!

Wy wszyscy, zastosujcie te wyjaśnienia w swoim doświadczeniu! Możecie porównać
sutry i tantry Buddy i komentarze do nich Ze słowami, które przekraczają
ograniczenia przestrzeni, Ale zwięzłe znaczenie jest zawarte w tych żywotnych
punktach. Praktykujcie je więc i ukryjcie jak skarby, stosownie do waszej przysięgi!

W ten sposób Padmasambhawa mówił. Dzięki temu, że obdarzył ich prawdziwie
esencjonalnymi wyjaśnieniami, wszyscy osiągnęli wyzwolenie i spełnienie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentarz - twoja opinia/zdanie jest dla mnie ważne !